Humane studier - Center for Hormonforstyrrende Stoffer

Gå til indhold

Humane studier

Hvad laver vi ? > Projekter
I de følgende projekter i CeHoS måler vi hormonforstyrrende stoffer i prøver fra mennesker og undersøger effekter af disse på på børn og unges udvikling.
Klik på titlen på det projekt du vil læse mere om:

Projektleder: Læge Anders Juul, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Projektleder: Læge Anders Juul, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet


 

Den Københavnske Vækst- og Pubertetskohorte (COPUS)
Projektleder: Læge Anders Juul, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

Puberteten markerer overgangen fra barn til kønsmodent individ. Der er meget, der tyder på, at der er sket en ændring i alderen for pubertetens indtræden indenfor en kort årrække, ligesom der er observeret ændringer i væksten med en tendens i retning af øget højde og vægt. Vi har fx tidligere vist, at danske piger undersøgt i 2006 i gennemsnit udviklede bryster et år tidligere sammenlignet med piger, der blev undersøgt 15 år tidligere. For drengene var forskellene mindre udtalte men tendensen den samme; drenge undersøgt i 2006 udviste tegn på pubertet i en yngre alder end drenge undersøgt 15 år tidligere. Disse fund er i tråd med en række internationale studier, der finder samme tendens.
Der er nu gået ca. 16 år siden sidste undersøgelse i 2006, og vi ønsker nu at gentage studiet, for at afdække om tendensen til tidligere pubertet er fortsat. Det ved vi fra amerikanske data er tilfældet, men vi ved ikke, hvad status er på de danske børn. Vi formoder at variationer i arvemassen kan forklare en del af de forskellige udviklingsmønstre, der ses hos normale børn, men miljøet spiller også en helt afgørende rolle. Formålet i studiet er desuden at undersøge om eksponering til udvalgte kemikalier med kendte hormonlignende effekter er associeret til pubertetsudvikling, og om der er sket ændringer i eksponeringsmønster for børn undersøgt i 2005-6 sammenlignet med børn undersøgt i dag, og om dette evt. kan forklare ændringer i alder for pubertetsdebut.
Det er planen at inkludere 3,000 børn og unge fra 0. klasse til 3.G i det storkøbenhavnske område. Undersøgelsen vil kortlægge pubertetsudvikling hos nutidens danske børn og unge med det formål at danne nye, opdaterede referencerammer for normal udvikling. Dette er helt fundamentalt i det daglige kliniske arbejde med syge børn og unge, da man uden en reference for normalen ikke kan spore tidlige afvigelser hos det enkelte barn og dermed iværksætte yderligere udredning og evt. behandling på et tidligt tidspunkt. Undersøgelsen forventes desuden at tilvejebringe ny viden om de mekanismer, som har betydning for et barns pubertetsudvikling samt viden om, hvilke mulige årsager, heriblandt eksponeringen til hormonforstyrrende stoffer, der ligger til grund for en ændring af udviklingen gennem de senere år.

Du kan læse mere om pubertetskohorten på hjemmesiden for Afd. for Vækst og Reproduktions forskningscenter EDMaRC.


COPANA: Etablering af biobank fra nyetableret mor-barn kohorte
Projektleder: Biolog Anna-Maria Andersson, Afd. for Vækst og Reproduktion og EDMaRC, Rigshospitalet

The Copenhagen Analgesic Study (COPANA)’ er et longitudinelt mor-barn (og far) studie med det oprindelige formål at afklare, hvorvidt indtag af mild smertestillende medicin påvirker anlægget af æggestokke og testikler hos fosteret. I alt er 600 familier (raske mødre, biologiske fædre og deres nyfødte) inkluderet i studiet. Der er tale om en velbeskrevet kohorte med både urin- og blodprøver fra far, mor og barn, en detaljeret klinisk undersøgelse af barnet omkring minipuberteten inkl. Tanner stadiebestemmelse af sekundære kønskarakteristika samt løbende detaljeret information om eksponeringer i løbet af graviditeten. Unikt for studiet er desuden ultralydsbestemmelse af anogenital afstand prænatalt.
Med afsæt i COPANA-kohorten er formålet at undersøge sammenhængen mellem eksponering til hormonforstyrrende stoffer i fosterstadiet og reproduktive- samt vækst-markører i minipuberteten hos barnet.

Center for Hormonforstyrrende Stoffer cehos.rigshospitalet@regionh.dk +45 3545 5085
Tilbage til indhold